Privacy regeling

Fysio- en manuele therapie Overhees- Procedures

Privacyreglement Fysio- en manuele therapie Overhees
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op Persoonsgegevens van toepassing, alsmede de WGBO (wet op geneeskundige behandelovereenkomst). Deze wetten bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Reglement Fysio- en manuele therapie Overhees:
Uiteraard gaat de fysiotherapeut van Fysio- en manuele therapie Overhees zorgvuldig met uw gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde wetgevingen een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement zoals onderstaan weergegeven:

1. Behalve de fysiotherapeut die u behandeld heeft ook een gering aantal andere personen toegang tot uw gegevens. Te noemen, waarnemers, stagiaires, collega fysiotherapeuten in dezelfde praktijk en ondersteunende administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd te allen tijde in te zien. Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u uw fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
3. Allen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
4. Ten einde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn. (d.w.z.  anoniem)
5. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens worden gebruikt voor anoniem wetenschappelijk onderzoek dan kunt u dat aangeven bij uw fysiotherapeut.
6. Wanneer het voor het onderzoek nodig is dat de gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming hebt verleend.
7. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet bekend gemaakt.
8. Nadat de cliënt behandeld is worden de gegevens voor een periode van 15 jaar gearchiveerd zodanig dat alleen de in punt 1 genoemde mensen het in kunnen zien.
9. Indien u van mening bent dat de praktijk niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat kunt u dit,via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Bejegening: 
Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt is er een richtlijn opgesteld door de KNGF middels welke de praktijk werkt. De richtlijn is in te zien in de praktijk of te vinden op de website van het KNGF onder het kopje Richtlijnen. Het betreft de richtlijn Beroepsethiek en gedragsregels voor de fysiotherapeut.

1. De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling van de patiënt uitgelegd. Hierbij zal worden uitgelegd welke handelingen er verricht zullen worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dat direct aan te geven.
2. Indien er door bijv. geloofsovertuigingen bepaalde handelingen en of vormen van behandeling bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
3. Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient hij dit voor de aanvang van de therapie kenbaar te maken.
4. De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgeschermde ruimte waar alleen cliënt en therapeut aanwezig zijn, alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
5. Als er derden (bijv. een stagiaire) aanwezig zijn zal de fysiotherapeut daarvoor vooraf toestemming vragen aan de cliënt.
6. De Fysiotherapeut dient zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en eventuele informaliteiten, als niet gewenst, achterwege te laten.
7. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een ander fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling worden beëindigd.
8. Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
9. Indien u niet tevreden ben met hoe er in de praktijk met uw gegevens om wordt gegaan kunt u uw klachten, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.